Regulamin

 

REGULAMIN WARSZTATÓW LITURGICZNO – MUZYCZNYCH
O MIŁOSIERDZIU BOŻYM ”ZANURZENI W MIŁOSIERDZIU”

  1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w Warsztatach Liturgiczno – Muzycznych organizowanych przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

  2. Warsztaty odbywają się w dniach od 27.04 do 29.04.2018 r. W Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie- Łagiewnikach.

  3. Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem instruktorów według opracowanego programu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zajęć uwzględnionych w programie z przyczyn niezależnych od niego.

  4. Zajęcia skierowane są do osób indywidualnych (solistów, sióstr zakonnych, kleryków, księży, itp.) oraz chórów, zespołów, scholii, itp. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w warsztatach jedynie za okazaniem pisemnej zgody rodzica / prawnego opiekuna.

  5. Uczestnicy zobowiązani są do podporządkowania się zaleceniom instruktorów i organizatorów, a także do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, ładu i porządku. Z zasadami zachowania się uczestnicy zostaną zapoznani podczas pierwszych zajęć.

  6. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione oraz za ewentualne zniszczenia rzeczy należących do uczestników.

  7. Uczestnicy zobowiązani są nosić w widocznym miejscu identyfikatory, które otrzymają podczas rejestracji. Do sal zajęciowych mogą wejść jedynie osoby posiadające identyfikator.

  8. Organizator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo uczestników podczas trwania zajęć ujętych w programie. Nie ponosi natomiast odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zachowanie uczestników w czasie nieujętym w programie zajęć (dojazd, nocleg).

  9. Regulamin obowiązuje od dnia 27.04.2018 do momentu zakończenia zajęć.